ПРАВИЛНИК

за размера и събирането на членски внос в Сдружение с нестопанска цел

„Туристическо дружество „Родни балкани““

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. Настоящият правилник е изготвен на основание чл.20 от Устава с решение на ОС на Сдружението и на чл.16, т.15 и във връзка с чл.5 ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““, като регламентира размера и реда за събирането на членски внос от нейните членове.

 

Чл.2. Размерът и редът за събирането на членски внос в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ не зависят от размера и реда за събиране на членския внос в отделните сдружения (клубове и секции), които са нейни членове.

 

Чл.3. Членуващите в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ сдружения (клубове и секции) и техните представители могат да се ползват от материалната база, при участие в събития и мероприятия, организирани и подпомагани от Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““

 

Чл.4. Членуващите в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ сдружения (клубове и секции) и техните представители се ползват с предимство, при ползването на услуги, предоставяни от Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани“, а именно: офис за провеждане на събрания, изнасяне на беседи и др., подготвителни и образователни курсове.

 

Чл.5. Членуващите в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ сдружения (клубове и секции) и техните представители се ползват с предимство, при организиране на събития и мероприятия, съвместно с Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““, така както и за самостоятелно използване на материалната база и имущество, собственост на сдружението.

 

II. РАЗМЕР НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.

Чл.6. Членският внос е годишен и се дължи от всеки член физическо или юридическо лице, което членува в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““.

 

Чл.7. Размерът на членския внос се определя с решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ преди началото на всяка календарна година, за която се отнася.

 

Чл.8. Клуба на ветераните – туристи към Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ се освобождава от членски внос.

 

Чл.9. Участието на едно физическо лице в членския състав на повече от едно сдружение (клуб, секция) член на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““, не е основание за друго намаление или изключение, освен горепосочените.

 

III. ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.

Чл.10. Всеки член на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ е длъжен да заплаща годишния си членски внос в срок до 01.03 на всяка календарна година.

 

Чл.11. Годишният членски внос към сдружението се заплаща наведнъж, еднократно за всяка година, поотделно от всеки член физическо или юридическо лице, което членува в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““

 

Чл.12. Плащането на годишния членски внос може да се извършва по банков път или в брой.

 

Чл.13. След извършване на плащане по чл.10, всяко сдружение (клуб, секция ), член на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““, представя списък на физическите лица от своя членски състав.

 

Чл.14. Списъкът по чл.13 се представя в Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““ – по пощата, по е-мейл, или лично.

 

IV. ОТЧИТАНЕ НА СЪБРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И ТАКСИ

Чл.15. Събраните средства от членски внос се отчитат от определеният от УС отговорник за събиране и отчитане на членски внос.

 

Чл.16. Контролът по спазване на настоящият Правилник се осъществява от УС на Сдружението.

 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.17. Настоящият Правилник е утвърден от УС на ТД“Родни балкани“ на заседание, проведено на 08.05.2024 г.

 

Чл.18. Настоящият Правилник влиза в сила от 09.05.2024 г. и прекратява действието на всички предходни актове, отнасящи се до размера и събирането на членски внос.

 

се до размера и събирането на членски внос.